Konsultacje w MEN projektu ustawy o Radzie Młodzieży

Konsultacje w MEN projektu ustawy o Radzie Młodzieży

W piątek 28 kwietnia uczestniczyłem w Ministerstwie Edukacji Narodowej w posiedzeniu Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej. Spotkanie dotyczyło konsultacji projektu ustawy o Radzie Młodzieży, przygotowanego przez... Radę Dzieci i Młodzieży przy MEN. Najłagodniej spotkanie można zdefiniowac jako porażkę. "Konsultacje" polegały na tym, że zebrani nie byłi w stanie wysłuchać w spokoju moich uwag do dziwacznego pseudo-projektu ustawy, który przygotowali (z licznymi błędami) sami dla siebie. Tak są tym projektem zachwyceni, że żadna rzeczowa uwaga do nich nie dociera.   Mam fundamentalne uwagi do zawartych w projekcie kluczowych kwestii: Status prawny Rady: według projektu ma być „nadzorowana” przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Ten „nadzór” ma polegać na żądaniu przez ministra w każdym czasie „sprawozdań i wyjaśnień”, zatwierdzaniu statutu oraz późniejszych w nim zmian, a także zatwierdzaniu ordynacji wyborczej, nazywanej w projekcie „regulaminem”. Ponadto minister ma finansować Radę według nieznanych, bo nieujawnionych w projekcie zasad. W mojej ocenie to nie jest żaden „nadzór” porównywalny z nadzorem wynikającym z prawa stowarzyszeń –...
Read More
Konferencja w Sejmie R.P.

Konferencja w Sejmie R.P.

19 kwietnia 2017 delegacja Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice uczestniczyła w konferencji w Sali Kolumnowej Sejmu R.P. na temat funkcjonowania młodziezowych rad miast w Polsce. Podczas konferencji przedstawiłem założenia do mojego projektu "Młodzież Plus", co spotkało się z zywym zainteresowaniem uczestników. Podczas spotkania, w trakcie swego wystapienia mówiłem m.in. - Proponuję, aby młodzieżowe rady stały się elementem systemowego mechanizmu wspierającego młode Polki i Polaków. Aby tak się stało, muszą przestać być „kwiatkiem do kożucha”, działającym wyłącznie dzięki łaskawości lokalnych władz. Młodzieżowe rady powinny uzyskać osobowość prawną oraz status stowarzyszeń pożytku publicznego. Powinny dysponować własnym budżetem, uchwalanym przez władze gmin w wysokości nie symbolicznej, lecz takiej która umożliwiłaby realizację młodzieżowych inicjatyw. W zasadniczej części budżet ten powinien mieć formułę młodzieżowego budżetu obywatelskiego, czyli konkursu grantowego na realizację projektów formalnych i nieformalnych grup młodzieży. Młodzieżowe Rady powinny stać się elementem mechanizmu zarządzania polską szkołą, poprzez swój udział w funkcjonowaniu Rad Szkół w zmienionej na lepsze formule. Potrzebne są konkretne, a nie symboliczne przepisy prawne, które...
Read More