Sejm-RP-300x225 Moje petycje do Sejmu R.P.20 listopada br. skierowałem do Sejmu R.P. trzy moje petycje, mające poprawić sytuację prawną młodzieżowych rad miast (gmin) i młodzieżowych sejmików, a także wprowadzające program MŁODZIEŻ PLUS na poziomie krajowym.

  • Petycja nr 1 dotyczy nowelizacji art. 5 b ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (DZ.U.1990.16.05 ze zm.). Proponuję, aby tworzenie młodzieżowych rad było obowiązkowe w gminach będących miastami na prawach powiatu. Obecnie rada gminy może utworzyć młodzieżową radę, ale nie ma takiego obowiązku. W jednym z polskich miast od 16 lat (!) młodzież dopomina się o utworzenie młodzieżowej rady – bezskutecznie…
  • Petycja nr 1 dotyczy także nowelizacji art. 5 b ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (DZ.U.1990.16.05 ze zm.). Proponuję, aby rada gminy podejmująca uchwałę o utworzeniu młodzieżowej rady miała obowiązek zapewnić młodzieżowej radzie budżet roczny, umożliwiający jej normalne funkcjonowanie.
  • Petycja nr 2 dotyczy nowelizacji art. 10 a ustawy z 5 czerwca 1998 o samorządzie województwa (DZ.U.1998.91.576 ze zm.). Proponuję, aby dodać w tym przepisie ust. 3, zezwalający sejmikowi województwa utworzenie młodzieżowego sejmiku województwa, z własnej inicjatywy lub na wniosek 5 młodzieżowych rad gmin działających na jego terenie. Sejmik województwa, w uchwale powołującej miałby obowiązek nadać młodzieżowemu sejmikowi województwa statut, określić tryb wyboru członków i zasady działania oraz budżet roczny, umożliwiający młodzieżowemu sejmikowi normalne działanie. Dotychczas obowiązujące przepisy nie dają sejmikom wojewódzkim podstawy prawnej do powoływania młodzieżowych sejmików województwa. Moja propozycja nowelizacji rozwiązuje ten problem.
  • Petycja nr 2 dotyczy także nowelizacji art. 18 ustawy z 5 czerwca 1998 o samorządzie województwa (DZ.U.1998.91.576 ze zm.). Proponuję, aby w tym przepisie, po ust.18 dodać ust. 18 a, dający sejmikom wojewódzkim kompetencje do powoływania młodzieżowego sejmiku województwa, określania jego statutu i zasad działania oraz rocznego budżetu.
  • Petycja nr 3 dotyczy nowelizacji art. 5 b ustawy z 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (DZ.U.1990.16.05 ze zm.). Proponuję po ust. 3 dodać ust. 4 i 5, wprowadzający w mniejszych gminach możliwość, a w gminach będących miastami na prawach powiatu – obowiązek – utworzenia „młodzieżowego budżetu obywatelskiego”, będącego formą konkursu mini grantów w kwocie do 5 tys. zł na realizację projektów formalnych i nieformalnych grup młodzieży na rzecz wspólnoty lokalnej. Rada gminy miałaby obowiązek przed podjęciem decyzji o przyznaniu takiego mini grantu wziąć pod uwagę opinię młodzieżowej rady. Ta propozycja nowelizacji ustawy wprowadza projekt MŁODZIEŻ PLUS na poziomie gmin.
  • Petycja nr 3 dotyczy także nowelizacji art. 10 a ustawy z 5 czerwca 1998 o samorządzie województwa (DZ.U.1998.91.576 ze zm.). Proponuję, aby po projektowanym ust. 3 (petycja nr 2) dodać ust. 4 i 5, wprowadzające, w przypadku utworzenia młodzieżowego sejmiku województwa, obowiązek utworzenia „młodzieżowego budżetu obywatelskiego”, będącego formą konkursu mini grantów w kwocie do 5 tys. zł na realizację projektów formalnych i nieformalnych grup młodzieży na rzecz wspólnoty ponadlokalnej. Sejmik województwa miałby obowiązek przed podjęciem decyzji o przyznaniu takiego mini grantu wziąć pod uwagę opinię młodzieżowego sejmiku województwa. Ta propozycja nowelizacji ustawy wprowadza projekt MŁODZIEŻ PLUS na poziomie województw.

Zaproponowałem, aby wszystkie moje petycje z propozycjami nowelizacji ustaw Sejm R.P.  rozpoznał w trakcie prac legislacyjnych nad poselskim projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk nr 2001).

Prace Sejmu R.P. nad moimi petycjami można obserwować na stronie Sejmu R.P..