Sejm-RP-300x225 Moje petycje do Sejmu R.P.20 listopada br. skierowałem do Sejmu R.P. trzy moje petycje, mające poprawić sytuację prawną młodzieżowych rad miast (gmin) i młodzieżowych sejmików, a także wprowadzające program MŁODZIEŻ PLUS na poziomie krajowym.

  • Petycja nr 1 dotyczy nowelizacji art. 5 b ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (DZ.U.1990.16.05 ze zm.). Proponuję, aby tworzenie młodzieżowych rad było obowiązkowe w gminach będących miastami na prawach powiatu. Obecnie rada gminy może utworzyć młodzieżową radę, ale nie ma takiego obowiązku. W jednym z polskich miast od 16 lat (!) młodzież dopomina się o utworzenie młodzieżowej rady – bezskutecznie…
  • Petycja nr 1 dotyczy także nowelizacji art. 5 b ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (DZ.U.1990.16.05 ze zm.). Proponuję, aby rada gminy podejmująca uchwałę o utworzeniu młodzieżowej rady miała obowiązek zapewnić młodzieżowej radzie budżet roczny, umożliwiający jej normalne funkcjonowanie.
  • Petycja nr 2 dotyczy nowelizacji art. 10 a ustawy z 5 czerwca 1998 o samorządzie województwa (DZ.U.1998.91.576 ze zm.). Proponuję, aby dodać w tym przepisie ust. 3, zezwalający sejmikowi województwa utworzenie młodzieżowego sejmiku województwa, z własnej inicjatywy lub na wniosek 5 młodzieżowych rad gmin działających na jego terenie. Sejmik województwa, w uchwale powołującej miałby obowiązek nadać młodzieżowemu sejmikowi województwa statut, określić tryb wyboru członków i zasady działania oraz budżet roczny, umożliwiający młodzieżowemu sejmikowi normalne działanie. Dotychczas obowiązujące przepisy nie dają sejmikom wojewódzkim podstawy prawnej do powoływania młodzieżowych sejmików województwa. Moja propozycja nowelizacji rozwiązuje ten problem.
  • Petycja nr 2 dotyczy także nowelizacji art. 18 ustawy z 5 czerwca 1998 o samorządzie województwa (DZ.U.1998.91.576 ze zm.). Proponuję, aby w tym przepisie, po ust.18 dodać ust. 18 a, dający sejmikom wojewódzkim kompetencje do powoływania młodzieżowego sejmiku województwa, określania jego statutu i zasad działania oraz rocznego budżetu.
  • Petycja nr 3 dotyczy nowelizacji art. 5 b ustawy z 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (DZ.U.1990.16.05 ze zm.). Proponuję po ust. 3 dodać ust. 4 i 5, wprowadzający w mniejszych gminach możliwość, a w gminach będących miastami na prawach powiatu – obowiązek – utworzenia „młodzieżowego budżetu obywatelskiego”, będącego formą konkursu mini grantów w kwocie do 5 tys. zł na realizację projektów formalnych i nieformalnych grup młodzieży na rzecz wspólnoty lokalnej. Rada gminy miałaby obowiązek przed podjęciem decyzji o przyznaniu takiego mini grantu wziąć pod uwagę opinię młodzieżowej rady. Ta propozycja nowelizacji ustawy wprowadza projekt MŁODZIEŻ PLUS na poziomie gmin.
  • Petycja nr 3 dotyczy także nowelizacji art. 10 a ustawy z 5 czerwca 1998 o samorządzie województwa (DZ.U.1998.91.576 ze zm.). Proponuję, aby po projektowanym ust. 3 (petycja nr 2) dodać ust. 4 i 5, wprowadzające, w przypadku utworzenia młodzieżowego sejmiku województwa, obowiązek utworzenia „młodzieżowego budżetu obywatelskiego”, będącego formą konkursu mini grantów w kwocie do 5 tys. zł na realizację projektów formalnych i nieformalnych grup młodzieży na rzecz wspólnoty ponadlokalnej. Sejmik województwa miałby obowiązek przed podjęciem decyzji o przyznaniu takiego mini grantu wziąć pod uwagę opinię młodzieżowego sejmiku województwa. Ta propozycja nowelizacji ustawy wprowadza projekt MŁODZIEŻ PLUS na poziomie województw.

Zaproponowałem, aby wszystkie moje petycje z propozycjami nowelizacji ustaw Sejm R.P.  rozpoznał w trakcie prac legislacyjnych nad poselskim projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk nr 2001).

Prace Sejmu R.P. nad moimi petycjami można obserwować na stronie Sejmu R.P..

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *