szkola-partycypacja-300x157 Petycja do Marszałka Sejmu oraz MEN18 lutego 2018 r. wystąpiłem z petycją do Marszałka Sejmu RP Pana Marka Kuchcińskiego oraz do minister edukacji narodowej Pani Anny Zalewskiej w sprawie nowelizacji ustawy o systemie oświaty w zakresie dotyczącym partycypacyjnego modelu edukacji.

Informacje o pracach Sejmu RP  nad moją petycją będą dostępne na stronie Komisji do Spraw Petycji, informacja o pracach Ministerstwa Edukacji Narodowej podjętych w związku z petycją będą dostępne na stronie MEN.

W petycji proponuję, aby wprowadzić w polskich szkołach mechanizmy autentycznej partycypacji dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli oraz idei „governance” na poziomie lokalnym. W szczególności proponuję połączenie kompetencji szkolnej rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego w Radzie Szkoły, jako organu zarządzającego szkołą. W mojej ocenie to właśnie Rada Szkoły powinna kierować placówką edukacyjną, w tym powoływać jej dyrektora. Chciałbym, aby rady szkół były wybierane w trakcie demokratycznych wyborów przeprowadzanych przez terytorialne komisje wyborcze (np. w toku wyborów samorządowych), miały status organu władzy publicznej, a och działania byłyby w pełni jawne.

szkola-2-300x200 Petycja do Marszałka Sejmu oraz MENChciałbym, aby uczniowie, rodzice i nauczyciele nie tylko współdecydowali o wszelkich aspektach funkcjonowania szkoły, a Rada Szkoły była zarządzającym nią organem. Chciałbym również, aby mechanizmy partycypacyjne uruchomić także w ramach procesu edukacyjnego w szkole, w tym także wprowadzić odpowiednie treści do programu nauczania. Chodzi o to, aby rozpocząć budowanie w pełni demokratycznej, aktywnej, otwartej szkoły. Miałaby ona także wpływ na metodologię oraz treści nauczania (podstawę programową).

Uczniowie, rodzice i nauczyciele mieliby systemową możliwość uczestnictwa w partycypacji (rozumianego jako współdecydowanie), ale także uczestnictwa  rozumianego jako zdobywanie wiedzy nt. mechanizmów partycypacji w społeczeństwie demokratycznym (nie tylko w szkole).

Ta petycja jest pewnego rodzaju dopełnieniem moich trzech wcześniejszych petycji, dotyczących nowelizacji ustaw samorządowych, w zakresie dotyczącym funkcjonowania młodzieżowych rad miast (gmin), młodzieżowych rad województw oraz tzw. młodzieżowego budżetu obywatelskiego.