Petycja do Marszałka Sejmu oraz MEN

Petycja do Marszałka Sejmu oraz MEN

18 lutego 2018 r. wystąpiłem z petycją do Marszałka Sejmu RP Pana Marka Kuchcińskiego oraz do minister edukacji narodowej Pani Anny Zalewskiej w sprawie nowelizacji ustawy o systemie oświaty w zakresie dotyczącym partycypacyjnego modelu edukacji. Informacje o pracach Sejmu RP  nad moją petycją będą dostępne na stronie Komisji do Spraw Petycji, informacja o pracach Ministerstwa Edukacji Narodowej podjętych w związku z petycją będą dostępne na stronie MEN. W petycji proponuję, aby wprowadzić w polskich szkołach mechanizmy autentycznej partycypacji dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli oraz idei "governance" na poziomie lokalnym. W szczególności proponuję połączenie kompetencji szkolnej rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego w Radzie Szkoły, jako organu zarządzającego szkołą. W mojej ocenie to właśnie Rada Szkoły powinna kierować placówką edukacyjną, w tym powoływać jej dyrektora. Chciałbym, aby rady szkół były wybierane w trakcie demokratycznych wyborów przeprowadzanych przez terytorialne komisje wyborcze (np. w toku wyborów samorządowych), miały status organu władzy publicznej, a och działania byłyby w pełni jawne. Chciałbym, aby uczniowie, rodzice i nauczyciele...
Read More